משלוח מהיר חינם ברכישה מעל 299 ש"ח 

תקנון הגרלת מבצעי נובמבר

תקנון הגרלה

בין התאריכים 11/04/22 – 25/4/22 תערוך ביאלנדו ח.פ. 513601781, מרח’ סמטת אהרון שלוש 10, תל אביב,הגרלה שתפורט בתקנון הבא.
הוראות כלליות
1.הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
“החברה ו/או ביאלנדו”  513601781 – חב’ ביאלנדו, ח.פ. , מרח’ סמטת אהרון שלוש .
א.        “הוראות ההגרלה”– ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.
ב.      “משתתף בהגרלה” – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן. 
ג.      “הפרסום” – ב- 25/4/22 יפורסם שם הזוכה בהגרלה
ד.        “ההגרלה” – מבצע קידום ושיווק ברשתות החברתיות ובאתר שיערך בין התאריכים 11/4/22-25/4/22
         “הפרס״: 2000 ש”ח לרכישה בחנויות הרשת של החברה
“זוכה בפרס” – משתתף חוקי במבצע, אשר עונה על התנאים בפוסט ההגרלה באינסטגרם/בפייסבוק, ששמו עלה בהגרלה.

“ועדת ההגרלה” – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה.

“עורך ההגרלה”
 – החברה, ונציגה, מר איתמר יושע, ו/או מי מטעמם”.

מפקח על ההגרלה”– מר עמית אברני, ו/או מי מטעמם”.

“מוקד המבצע”– מוקד המבצע שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות בטלפון 03-519-0909 ואשר מענו במשרדי החברה ברח’ סמטת אהרון שלוש 10, תל אביב, כאשר שעות פעילות עוזר עורך ההגרלה הן בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-16:00.

“תקופת המבצע” – התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

 
2.תקופת המבצע

המבצע, אשר הפרסום הראשון עליו יהיה בחשבון הפייסבוק של החברה ובחשבון האינסטגרם של החברה, המבצע ייערך בין התאריכים 11/4/22 – 25/4/22

 
3.התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי”ב – 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ”ח – 1988, ולאלה בלבד. 

כל משתתף אשר יעמוד בתנאי ההגרלה יכנס להגרלה.

                4. ההגרלה

ההגרלה תיערך בסיום התחרות, בנוכחות ועדת ההגרלה ובה תתברר זהותו של הזוכה.

מוקד המבצע ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר ברשתות החברתיות. ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 36 שעות ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בס’4 ובפוסט ההגרלה באינסטגרם/בפייסבוק, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

נפסל הזוכה כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמד לזכייה לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה, תיערך הגרלה מחודשת.

הפרס יימסר לזוכה בהגעה לחנות הרשת של החברה שיבחר.

לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה יקבל הודעה מיידית על זכייתו.

מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה / במבצע

פרסום פרטי הזוכה בפרס כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.


5.פירוט הפרס

6. הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל: 2000 שח לרכישה בחנויות הרשת.

7.הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.
הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

שונות

 

כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה

עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע”פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.

ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו כולל עוזר לעורך ההגרלה, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם. 
בסעיף זה, “בן משפחה“: בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

תפריט
×

עגלת הקניות שלי

×

Wishlist

×

×

קטגוריות

חדשה בביאנקו? מגיעה לך מתנה!

דאגנו לך ל- 20 ₪ מתנה לרכישה הראשונה שלך  ברישום לניוזלטר!
אנחנו כבר נדאג לעדכן אותך בהטבות,
טיפים והפתעות שוות נוספות בהמשך (:

דילוג לתוכן